ADR prijevoz

Nudimo vam usluge prijevoza robe za koju je potrebna posebna pažnja i oprez i pripadaju jednoj od grupa prema ADR klasifikaciji. Transport se obavlja hladnjačama (Thermo + ADR) ili ceradama.

Prema ADR-u, roba ima sljedeće klase opasnosti:

Klasa 1: eksplozivne tvari i predmeti
Klasa 2: plinovi
Klasa 3: zapaljive tekućine
Klasa 4.1: zapaljive čvrste tvari, samoreaktivne tvari i eksplozivne tvari, desenzibilizirane čvrste tvari
Klasa 4.2: tvari koje se spontano zapale
Klasa 4.3: tvari koje u dodiru s vodom izlučuju zapaljive plinove
Klasa 5.1: oksidaciona sredstva
Klasa 5.2: organski peroksidi
Klasa 6.1: otrovne tvari
Klasa 6.2: zarazne tvari
Klasa 7: radioaktivne tvari
Klasa 8: korozivne tvari
Klasa 9: različite opasne tvari i predmeti